Eat like Local

【新聞】深水埗豆腐花免費食?

究竟新店舖如何可以在眾多競爭對手突圍?深水埗的一間豆腐花店正正是一個不錯的例子:

深水埗上星期在桂林街附近開了一間豆腐花店,佢地為左打響名堂決定免費派豆腐花七日(但昨日已經是最後一日了Orz)

免費豆腐花吸引多人食,唔理好唔好食,至少令到街坊街里開心晒!
免費豆腐花吸引多人排隊,先不理會好吃與否,至少令到街坊非常開心!
免費派豆腐花,靚女都LIKE !
免費派豆腐花,靚女都LIKE !

雖然此等宣傳手法需要很大的開支(交租、水電費),但可以換取各大報章的「廣告版位」又令到街坊留下好印象確實是一個不錯的做法。

網址:http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120622/16449828

Leave a Reply